logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 43341809 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

V první polovině roku čekají Pražany zásadní opravy na silnicích

V první polovině roku čekají Pražany zásadní opravy na silnicích

 

Stavební sezóna díky příznivému počasí letos začala dříve, než je obvyklé. Už na konci února Technická správa komunikací rozjela práce na významných komunikacích hlavního města. Opravy začaly například na Poděbradské směrem z centra, v Malešické nebo na Novodvorské ulici.

 

 

„V roce 2020 bychom rádi vyměnili povrch v další části Patočkovy ulice ve směru z centra, budeme pokračovat ve výměně povrchu a opravě dilatací ve Wilsonově ulici od Vinohradské k Hlavnímu nádraží. Opravy plánujeme také v Modřanské, Bucharově, Evropské, Novodvorské a Novovysočanské ulici, kam se vracíme po zimní přestávce. Na části Jižní spojky musíme vyměnit povrch v pravém jízdním pruhu, kde jsou vlivem dopravy vyjeté koleje a hrozí zde snížení maximální povolené rychlosti. Díky příznivému počasí začínáme pracovat i na řadě dalších komunikací,“ vyjmenovává zásadní stavby letošního roku Barbora Lišková z TSK. Velkou rekonstrukcí projde Nádražní ulice na Praze 5, kterou již v roce 2019 zahájila PVS, a kde letos Dopravní podnik plánuje kompletní opravu tramvajové trati. V rámci větších investic máme v plánu zrekonstruovat část Koněvovy ulice na Žižkově navazující na Husitskou ulici, Trojskou ulici, další části Štěrboholské spojky atd.

 

 

Velký důraz klade TSK na údržbu a opravy mostů, které má ve své správě. „Budeme pokračovat v jejich diagnostikách a na základě vyhodnocení loni provedených zkoušek například Hlávkova mostu, Mostu Legií či Lanového mostu budeme připravovat jejich opravy,“ říká Lišková. Na počátku léta by měly začít práce na opravě Barrandovského mostu. Půjde o sanaci spodní části stavby, které se řidičů zatím nijak zásadně nedotknou. Hlavní část rekonstrukce je naplánována až od jara 2022. Zásadní stavbou roku bude také výstavba nového mostu na Zbraslavi v ulici K Výtopně přes Strakonickou. Rekonstrukcí projdou dále mosty v Horoměřické ulici (S071), most na Zlíchově (Y 002), ulici Za Černým mostem (Y502) a konstrukce mezi Líšnickou a Jeremiášovou (X037). Běžná údržba je pak plánována na dalších desítkách mostů a podchodů.

 

 

Kromě investic do osobní automobilové dopravy se plánují i finance pro podporu hromadné dopravy a další infrastruktury:

Dlouhodobá investiční akce „Zlepšení infrastruktury MHD“ – necelých 94 mil. Kč. Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD.

Na budování dalších záchytných parkovišť P+R chce Praha prostřednictvím TSK investovat 50 mil. Kč, do infrastruktury pro chodce a cyklisty se plánuje vynaložit přes 163 mil. Kč. V rámci akce Praha bez bariér je alokována částka 59,3 mil. Kč a na akce BESIP je necelých 197 mil. Kč.

Níže nalezte výběr některých akcí, které plánujeme zahájit v první polovině roku 2020.

 

 

VŠECHNY TERMÍNY A ÚDAJE JSOU PLATNÉ A PLÁNOVANÉ KE DNI ZVEŘEJNĚNÍ TÉTO ZPRÁVY!

 

 

 KONĚVOVA

 

 

 

 

Úsek: Husitská – Ostromečská (pro rok 2020)

Plánovaný termín: květen 2020 – prosinec 2020 (celková délka stavby 2020 – 2021)

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude upravena šířka jízdního koridoru, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

Stavba je koordinována s PVS (vodovod, kanalizace), TSK SSZ (koordinační kabel světelné signalizace), MHMP (veřejné osvětlení) a dále se společnostmi Cetin, Dial-Telecom, e3, Fiber Network, UPC, Vodafone a T-Mobile.  

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

DIO pro rekonstrukci komunikace je předjednáno pro jednosměrný provoz směrem do centra. Směr z centra je odkloněn na objízdnou trasu Prokopova-Jeseniova-Ohrada. Na objízdné trase bude ještě provedena zkušební jízda. Tento dopravní režim vyhovuje i pro práce PVS a pro pokládky sítí.

 

 

 JIŽNÍ SPOJKA

 

 

 

Předmětem akce je souvislá údržba komunikace. Akce je rozdělena na 4 etapy, I. etapa + IV. etapa, II. etapa + III. etapa.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Realizace bude prováděna za uzavírky pomalého jízdního pruhu.

 

ETAPA I.

Úsek: směr P5, V Korytech – 5. Května

Plánovaný termín: červenec 2020 – srpen 2020

 

 

ETAPA II.

Úsek: směr P5, NN4291 – V Podzámčí

Plánovaný termín: duben 2020 - červen 2020

 

 

ETAPA III.

Úsek: směr P10, Vídeňská – ZAPA

Plánovaný termín: 17. března 2020 - červen 2020

 

 

ETAPA IV.

Úsek: směr P10, NN 4315 – Sulická

Plánovaný termín: červenec 2020 – srpen 2020

 

 

 

 

 MODŘANSKÁ

 

 

 

Úsek: Branický most – Branická (před autobusovou zastávkou Přístaviště)

Plánovaný termín: 16. března 2020 – 31. srpna 2020

Předmětem akce je souvislá údržba komunikace, která pokračuje z 2019 (úsek Pikovická – Údolní). V rámci souvislé údržby vozovky Modřanská dojde k opravám přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků, lokálnímu vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravám autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch.

Akce probíhá spolu s rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena vždy po etapách.

 

 

 NÁDRAŽNÍ a MOST ZLÍCHOV Y002

 

 

 

 

 

Úsek: Smíchovské nádraží – Na Smíchově

Plánovaný termín pro TSK: 14. března 2020 - září 2020

Předmětem akce je oprava komunikace a kompletní sanace mostu včetně přeizolace a výměny mostních závěrů.

Stavba bude koordinována s RTT. Práce DPP budou zahájeny k 14. 3. 2020.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace.

 

 

 EVROPSKÁ

 

 

 

 

 

Úsek: Horoměřická - Gymnasijní

Plánovaný termín: 30. března 2020 – 9. května 2020

Předmětem akce je oprava dle diagnostiky, tj. odstranění asfaltových vrstev a pokládku nových vrstev v celkové tloušťce 50 - 150 mm. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení a budou odstraněny měřící body a otvory po sanačních vrtech z doby ražby metra. Oprava komunikace pokračuje z 2019.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace dle jednotlivých etap.

 

 

 S071 - MOST V HOROMĚŘICKÉ

 

 

 

 

 

Úsek: most přes Nebušický potok

Plánovaný termín: květen 2020 – prosinec 2021

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S071 přes Nebušický potok. Dojde k demolici současného mostu včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Akce přechází z roku 2019, kdy probíhala její příprava.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace.

 

 

 PODĚBRADSKÁ

 

 

 

 

 

Úsek: K Žižkovu – Podkovářská

Plánovaný termín: 24. února 2020 – 8. května 2020

Předmětem akce je oprava konstrukčních vrstev vozovky a odvodňovacího zařízení v ulici Poděbradská a to ve směru Z CENTRA a v úseku Čerpadlová – Podkovářská, celková délka opravy je 535 metrů.

V převážné části vozovky budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy v tloušťce 570 mm. Uliční vpusti budou opraveny včetně přípojek až k místu napojení na kanalizační stoku.

Oprava chodníku není předmětem akce, pouze v nezbytném rozsahu po zásahu do chodníku, který si vyžádá vyrovnání silničních obrub.

Oprava komunikace je koordinována s pracemi vlastníků a správců inženýrských sítí a s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Plná uzávěra pro tranzitní dopravu v termínu 24. 2. – 1. 5. 2020. Doprava bude převedena do jízdního pruhu ve směru do centra v režimu obousměrného provozu.

Pro zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů jsou stavební práce rozděleny na etapy s rozhraním poloviny vjezdů do předmětných areálů.

Termín může být upraven vzhledem k neočekávatelným skutečnostem, zjištěných při průběhu stavebních prací.      

 

 

 VRŠOVICKÁ

 

 

 

 

 

Úsek: křižovatka Vršovická - Bělocerkevská

Plánovaný termín: duben 2020 – červen 2020

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, jejíž součástí je obnova živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

V rámci této akce dojde k zavírce po etapách s omezením provozu.

 

 

 NOVODVORSKÁ

 

 

 

 

 

Úsek: Smotlachova – U Družstva Tempo

Plánovaný termín: 25. února 2020 – 26. května 2020

Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci autobusové zastávky „Nové Dvory“ z centra a obou zastávek „Přírodní“. Opraveno bude odvodnění komunikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a obnově vodorovného dopravního značení. Stávající okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská, které tvoří mobilní betonové bloky, nahradí nově vybudované střední ostrovy a dělicí i směrové ostrůvky z obrubníků. Současně budou opraveny přechody, které po úpravách budou bezbariérové.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena vždy po polovinách vozovky.

 

 

 BUCHAROVA

 

 

 

 

 

Úsek: Jeremiášova - Upolínova

Plánovaný termín: 17. března 2020 – listopad 2020

Jedná se o souvislou údržbu komunikace v úseku Upolínova – Jeremiášova. V roce 2019 probíhaly práce v úseku Upolínova – Běhounkova. V roce 2020 se bude opravovat další část komunikace v úseku Běhounkova – Petržílkova/Tichnova. Jedná se o frézu s následnou náhradou, budou vyřešeny propady na komunikaci a úprava se týká i zálivů autobusových zastávek, kde bude vyměněn stávající povrch za nový.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena vždy po polovinách vozovky.

 

 

 ŠTĚRBOHOSKÁ SPOJKA – G

 

 

 

 

 

Úsek: směr do centra

Plánovaný termín: 21. března 2020 – 18. srpna 2020

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, v úseku Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí rekonstrukce bude obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení DIO byl zřízen přejezd středního dělícího pásu z betonových svodidel. Akce přechází z roku 2019, kdy byla zajištěna její příprava a zahájena realizace stavebních prací.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena po etapách (vždy jeden jízdní pruh).

 

 

 MALEŠICKÁ

 

 

 

 

 

Úsek: K Červenému dvoru – Olgy Havlové

Plánovaný termín: 24. února 2020 – 31. července 2020

Vzhledem k současnému stavu komunikace a plánovaným stavebním změnám okolí se jedná o kompletní rekonstrukci, kdy odstraníme stávající konstrukční vrstvy komunikací a ploch, vybudujeme nové, dále provedeme výsadbu zeleně, realizaci nového veřejného osvětlení, osazení nových obrubníků, umístění parkovacích pruhů podél komunikace, nových chodníků, vybudování autobusových zastávek, osazení trvalého dopravního značení, řešení odvodnění komunikací a ploch, výstavbu nové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, úpravu trasy rozvodů, výstavba horkovodu a mnoho dalšího.

Zároveň bude současné napojení ulice Olgy Havlové zrušeno a posunuto dle nových možností stavby.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Během akce se počítá s úplnou uzavírkou. Objízdné trasy jsou uvedené na webových stránkách TSK.

Zdroj.http://www.tsk-praha.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby