logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 37390957 | 2020
Katalog firem Uniform - reklamní banner

CM 863 - Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta

CM 863 - Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta

 

Výstavu pořádají Ministerstvo kultury České republiky a Národní galerie v Praze ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. Výstava se koná pod záštitou Prezidenta České republiky Miloše Zemana

 

 

Koncepce výstavy: Luděk Galuška (Moravské zemské muzeum), Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze), Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc), Vladimír Vavřínek (Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), Vít Vlnas (Národní galerie v Praze) za přispění Václava Čermáka (Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), Hany Dvořákové (Moravské zemské muzeum), Filipa Hradila (Vlastivědné muzeem v Olomouci) a Jiřího Glonka (Vědecká knihovna v Olomouci).

 

 

Kurátoři výstavy: Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze) ve spolupráci s Luďkem Galuškou (Moravské zemské muzeum) a Simonou Jemelkovou (Muzeum umění Olomouc)

 

 

Architektonické řešení: ROHÁČ STRATIL, architektonický ateliér

 

 

Grafické řešení a ilustrace: grafické řešení: Robert Jansa, Petr Bosák, 
ilustrace: Martin Kubát

 

 

Lektorské programy: Lektorské oddělení Sbírky starého umění

 

 

Místo konání: Národní galerie v Praze - Sbírka starého umění - klášter sv. Anežky České

 

 

Termín: 1. 11. 2013 do 2. 2. 2014

 

 

 

Výstava, symbolicky nazvaná CM 863 s podtitulem Svatí Cyrila a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta je součástí oslav 1150letého výročí příchodu Cyrila (Konstantina) 
a Metoděje na Velkou Moravu roku 863, pořádaných pod záštitou UNESCO.

 

 

Název výstavy CM 863 připomíná rok příchodu byzantské misie na Velkou Moravu. Byzantská mise se uskutečnila na žádost velkomoravského knížete Rastislava. Císařem Michaelem III. Na Moravu byly vyslány respektované osobnosti - Konstantin (827/828-869, později přijal jméno Cyril) a jeho starší bratr Metoděj (asi 813-885). Oba bratři realizovali záměr, který neměl v tehdejší středověké Evropě srovnání, neboť pro moravskou misii vytvořili nový liturgický jazyk, umožňující Slovanům porozumět bohoslužbě i bez znalosti latiny, či řečtiny. Pro zápis nového jazyka vytvořili také písmo -hlaholici. Do nového jazyka oba bratři přeložili nejen evangelia, ale řadu dalších liturgických i právních textů. Slovanské překlady Písma byly papežem uznány, stejně tak jako nový slovanský liturgický jazyk. Metoděj byl jmenován apoštolským legátem pro všechny slovanské země a později též arcibiskupem v panonské a moravské arcidiecézi. Oba bratři na Moravě vytvořili unikátní dílo, které díky četným následovníkům přetrvalo i v dobách politických zvratů raně středověké Evropy. Cyrilometodějský odkaz v  našich zemích hluboce zakořenil. Díky pramenům hmotné kultury lze od středověku  po současnost sledovat proměny podob cyrilometodějského kultu i jeho společenské funkce.

 

 

Velkomoravské historické reálie cyrilometodějské misie, stejně tak jako tradici kultu svatých Cyrila a Metoděje v českých zemích sleduje koncept výstavy CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta. Vznikl z  podnětu Ministerstva kultury ČR propojením výstav zpřístupněných na jaře tohoto roku v Brně a Olomouci. Moravské zemské muzeum uspořádalo výstavu orientovanou na historické reálie cyrilometodějské misie (Cyril  a Metoděj, Doba, život, dílo, březen- září 2013), Muzeum umění Olomouc se spolu s Vlastivědným uměním v Olomouci věnovalo cyrilometodějské tradici v hmotné kultuře českých zemí (Mezi Východem a Západem. Svatí Cyrila Metoděj v kultuře českých zemí, duben -srpen 2013).

 

 

Výstava pořádaná v unikátních gotických prostorách kláštera sv. Anežky České přejímá expoziční jádro obou těchto výstav, avšak zároveň je výrazně obohacuje o památky cyrilometodějského kultu spjaté s Čechami. Výstava je členěna do devíti základních oddílů: 1. Začátky křesťanství na Velké Moravě, 2. Byzantská misie na Velké Moravě, 3. Slovanská církev na Velké Moravě, 4. Církevní architektura Velké Moravy, 5. Staroslověnské písemnictví cyrilometodějské, 6. Hrob a relikvie, 7. Cyrilometodějská tradice v sídle metropolitů: Olomouc a Praha, 8. Cyrilometodějské dědictví a poutní tradice: Velehrad a Stará Boleslav, 9. Cyrilometodějská tradice v hmotné kultuře českých zemí.

 

 

Těchto devět základních oddílů, uvozených doprovodnými texty, přehledně člení rozmanitý expoziční soubor, který čítá více než 250 děl. Nechybí mezi nimi archeologické nálezy, památky sochařství, malířství, knižní kultury, uměleckého řemesla, písemnictví, architektury. Rozsahem se jedná o jednu největších výstav k cyrilometodějské tématice.

 

 

Úvodní oddíly jsou věnovány historickým reáliím a hmotné kultuře Velké Moravy před a v době působení cyrilometodějské misie. Výběr exponátů byl veden snahou přiblížit stručně avšak komplexně charakter hmotné kultury Velké Moravy v 9. století; vystaveny jsou však i předměty datačně starší, nicméně související s ústředním tématem. Návštěvník se prostřednictvím několika desítek exponátů setkává s artefakty dokládajícími nejen hmotnou kulturu velkomoravských elit, ale zejména dokladů postupné christianizace a rozvoje křesťanství v době cyrilometodějské misie. Vystavený soubor artefaktů Moravského zemského muzea, Archeologického ústavu AV ČR v.v. i. v Brně a dalších zapůjčitelů uceleně presentuje výsledky více než půlstoletí trvajících výzkumů specialistů zabývajících se problematikou Velké Moravy. Vzácnými archeologickými nálezy a modely mikulčických a veligradských staveb (Staré Město a Uherské Hradiště) je zastoupena rovněž církevní architektura Velké Moravy.

 

 

Na tento oddíl navazuje část věnovaná staroslověnskému cyrilometodějskému  písemnictví. Díky vstřícné spolupráci s knihovou Národního muzea návštěvníci mohou shlédnout v originále i řadu vzácných rukopisů pocházejících z 13. - 14. století (Strumický (Makedonský) apoštol, Turský zlomek, Emauzský zlomek ad.).

 

 

Dále následuje oddíl věnovaný úctě k relikviím se vzácnými relikviáři s ostatky sv. Cyrila a Metoděje, díky zápůjčkám z církevního majetku jsou poprvé společně vystaveny barokní a novogotické relikviářové schrány, ukrývající dle barokní tradice ostatky sv. Cyrila a Metoděje.

 

 

 

Téma, z podtitulu výstavy charakterizované pojmem tradice, zastupují díla dokládající cyrilometodějskou úctu v hmotné kultuře českých zemí od středověku po současnost. Tato početně nejrozsáhlejší část výstavy přináší kromě jiného i bližší pohled na povahu cyrilometodějského kultu v sídle moravských a českých metropolitů - Olomouci a Praze a prezentuje významné památky spjaté s poutní tradicí na Velehradě a Staré Boleslavi. Starou Boleslav spojuje se sv. Metodějem úcta k paládiu Země české. Význam památného Velehradu ilustrují díla spjatá s  cyrilometodějskými miléniovými oslavami  a velehradskou poutní tradicí v 19. a 20. století (J. Matejko, A. R. Tchořová). V Olomouci a Praze byli svatí Cyril a Metoděj uctíváni nejen jako zemští patroni, ale také jako první metropolité.

 

 

Nejstaršími exponáty této části jsou středověké malby (Deska z Dubečka, Misál Johánka z Bludova) nejmladšími díla s cyrilometodějskou ikonografií spojená s realizací výzdoby sakrálních interiérů, veřejných budov a prostranství Olomouce a Prahy v 19. a 20. století, jakými byli např. výzdoba olomouckých svatyň (J. Köhler), pražské svatovítské katedrály (A. Mucha, F. Sequens), novostavby chrámu v Karlíně (J. Mánes, M. Pirner), Národního muzea (F. Ženíšek) či sousoší na Karlově mostě (K. Dvořák). Výstavu uzavírá část mapující proměny cyrilometodějské ikonografie a její historické souvislosti v uměleckém řemesle, knižní kultuře, dobové grafice, numismatice a lidovém řemesle.

 

 

Nedílnou součástí výstavy je i prohlídková trasa určená dětským návštěvníkům bohatě ilustrovaná kresbami M. Kubáta. Kromě této aktivity, určené pro individuální prohlídky rodin s dětmi od mladšího školního věku i školní skupiny je v rámci výstavy připravena řada programů, organizovaných lektorským odd. NG v Praze.

 

 

U příležitosti výstavy Národní galerie v Praze vydává průvodce výstavou (120 stran s bar. obr.) Průvodce pražskou výstavou navazuje na výstavní katalogy, vydávané k výše zmíněným výstavám v Brně a Olomouci.

 

 

Koncepce doprovodného lektorského programu ve výstavních prostorách: Štěpánka Chlumská a Terezie Šiková za přispění Aleny Kingham

 

 

Autoři textů: Václav Čermák, Markéta Dlábková, Hana Dvořáková, Luděk Galuška, Štěpánka Chlumská, Simona Jemelková, Alena Kingham, Šárka Leubnerová, Tereza Novotná, Zuzana Novotná, Lenka Pastyříková, Vít Pelc, Terezie Šiková, Petr Šámal, Blahoslav Uhrovič, Vladimír Vavřínek, Vít Vlnas

 

 

Překlad: Kateřina Hilská, Linda Leffová

 

 

Pořadatelé výstavy děkují za podporu všem zapůjčitelům, majitelům reprodukčních práv, odborným konzultantům a spolupracovníkům:Arcibiskupství pražskému, Arcibiskupství olomouckému; Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i, Brno; Archivu Pražského hradu; Cyrilometodějské teologické fakultě, Olomouc; Galerii moderního umění, Hradec Králové; Pavlu Hřebíčkovi; Knihovně Národního muzea, Praha; Kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi; Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně; Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Praha; Mariánským Lázním, Parku Boheminium; Městskému muzeu v Kloboukách u Brna; Moravské galerii V Brně; Janu Möllerovi; Národní knihovně České republiky, Praha; Národnímu muzeu, Praha; Národnímu památkovému ústavu, Praha; Ponitrianskému múzeu, Nitra; Římskokatolické farnosti Benešov; Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži; Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Olomouci; Římskokatolické farnosti Nová Hradečná; Římskokatolické farnosti Přemyslovice; Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci; Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem Praha-Staré Město; Římskokatolické farnosti Řevnice; Římskokatolické farnosti Sázava-Černé Budy; Římskokatolické farnosti Uničov; Římskokatolické farnosti Velehrad; Římskokatolické farnosti Velký Týnec; Slováckému muzeu, Uherské Hradiště; soukromým sběratelům; Ivanu Theimerovi; Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno; Vědecké knihovně v Olomouci; Zemskému archivu Opava.

 

 

Restaurování a konzervace exponátů: Marie Dočekalová, Marie Foltýnová, Jarmila Franková, Ivan Houska, Kristýna Karlíková, Jiří a Vendula Látalovi, Vítek Mudruňka, Alois Póč

 

 

Produkce: Nelly Pompeová

 

 

Propagace a marketing: Petra Schmalzová, Tomáš Krejča

 

 

Realizace výstavy a instalce: Remy design s.r.o. a instalační skupina Národní galerie v Praze

 

 

Osvětlení: Václav Kubela 

 

 

 

Partneři výstavy:

 

 

Hlavní partner: Ministerstvo kultury ČR

Partneři: Railreklam, JCDecaux, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy,  Pražská informační služba, Arcibiskupství pražské

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Techologický partner: Samsung

 

 

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1

 

 

Vstupné 
Základní: 130 Kč
Snížené:  60 Kč
Rodinná vstupenka: 200 Kč

 

 

Době trvání výstavy je nabízeno zvýhodněné společné vstupné na výstavu a do stálé expozice

Základní:  230 Kč
Snížené: 110 Kč
Rodinná vstupenka: 320 Kč

 

Lektorské pořady v rámci výstavy CM 863.

 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

 

 

14. 11.         Cesta soluňských bratří      (o historii misie)       - Alena Kingham

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 seznámí návštěvníky s životními osudy věrozvěstů a přiblíží kulturní a politické ovzduší tehdejší Evropy.

 

 

Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: ve čtvrtek 14. 11.  v 16.30

 

 

28. 11.         „Nahé jsou národy bez knih" (o literárním přínosu cyrilometodějské misie) - Alena Kingham

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863, jež má v titulu citát z Konstantinova Proglasu, se zaměří na literární dědictví Velké Moravy a jeho pozdější ohlasy.
Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: ve čtvrtek 28. 11.  v 16.30

 

 

8.12. Karel IV. a návrat k cyrilometodějské tradici        - Martina Bartošová

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 a přednáška zaměřena na díla spjatá s katedrálou sv. Víta a gotické deskové obrazy (Ukřižování z Emauz, Votivní deska z Dubečka) 

 


Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: v neděli 8.12.  v 15.00

 

 

15. 12. Reflexe cyrilometodějské tradice generací Národního divadla   - Martina Bartošová

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 věnovaná dílu M. Alše, M. Pirnera, F. Ženíška 
a H. Schwaigera

 


Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: v neděli 15.12.  v 15.00

 

 

Víkendové dílny pro děti (6-14 let) a rodiče k výstavě C&M 863 v Klášteře sv. Anežky České

 

 

SO 9. 11. 10:30 a 14:30     CESTOU PÍSMA

SO 30. 11. 10:30 a 14.30   TAJEMSTVÍ UKRYTÉ POD ZEMÍ

SO 18. 1. 10:30 a 14.30     „NAHÉ JSOU NÁRODY BEZ KNIH"

SO 1. 2. 10:30 a 14.30       ZA POZNÁNÍM (A ZÁBAVOU) S CYRILEM A METODĚJEM

 

 

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání:pokladna Anežského kláštera. 

 

Informace: sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237)

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 31. 10. 2013

 

Zdroj:https://www.ngprague.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo peníze
logo Život dětem logo Terinvest logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby