logo UNIFORM
ozdobná linka UNIFORM
vydavatelství inzertních periodik
navštívených stránek: 61518486 | 2022
Katalog firem Uniform - reklamní banner

K novému způsobu přijímacího řízení

K novému způsobu přijímacího řízení

 

Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení  

Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?
Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?
Uchazeč podává přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá na jím vybrané střední školy. Protože však základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.

Platí novela zákona o přijímacím řízení  i pro zájemce o víceletá gymnázia?
Ano.

Může si žák pátého nebo sedmého ročníku  ZŠ podat přihlášku na tři víceletá gymnázia?
Ano.

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?
V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů (od 22. 4 do 7.5) pro konání přijímacích zkoušek  v 1. kole přijímacího řízení. (Návrh vyhlášky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.).

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky?
Ano. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol  zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října).

Je tedy teoreticky možné, že bude uchazeč dělat troje přijímací zkoušky za týden?
Ano.

Co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek krýt?
Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?
Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona).  Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?
Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.

Budou se za přihlášky na střední školy platit poplatky jako na VŠ?
NE v návaznosti na podání přihlášky řediteli SŠ (netýká se případného poštovného nebo zakoupení formuláře) - co se týče tzv. veřejných škol (tj. škol, jenž jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V těchto případech by to byl rozpor s § 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími přijímací řízení, která taxativně stanoví zákonné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Také by se jednalo o rozpor s čl. 33 Listiny základních práv a svobod.

Budou platit stejné tiskopisy přihlášek?
Vzory tiskopisů přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt  na webové stránce MŠMT pod heslem  „Formuláře přihlášek (vzory)".

Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na střední školy?
V této době dosud probíhají práce na novele vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. S jejím vydáním se počítá v první polovině  října. Její text bude po podpisu panem ministrem zveřejněn na webové stránce MŠMT a zaslán ke zveřejnění (účinnost nabude jejím zveřejněním ve Sbírce zákonů).

Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 3 přihlášky?
Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím roce před novelou školského zákona /Zákon č. 243/2008 Sb. který nově upravil přijímací řízení / a školy je objednávaly pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.

Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?
Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům bude upřesňovat připravovaná novela vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze bude také uveden vzor zápisového lístku.

Počítá se ještě v novele zákona s výstupním hodnocením?
Novela školského zákona /Zákon č. 243/2008 Sb./ nemění povinnost základní školy zpracovat výstupní hodnocení podle § 55 odst. 1 školského zákona (výstupní hodnocení ZŠ i nadále zpracovává). Výstupní hodnocení ale již ve školském zákoně není povinnou součástí kritérií přijímacího řízení. Jak vyplývá z § 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, může jej ale ředitel střední školy při přijímání zohlednit, pokud toto výstupní hodnocení v rámci kritérií přijímacího řízení uvede jako požadovaný podklad. V pravomoci ředitele střední školy je stanovit, že v rámci kritérií přijímání bude zohledňovat uvedené "Výstupní hodnocení" v rámci hodnocení uchazeče podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (podle § 60 odst. 13 písm. d školského zákona). Bude proto potřebné si ověřit, zda dotčené "Výstupní hodnocení" je součástí hodnocení uchazeče při přijímacím řízení na příslušné škole a podle toho jej k přihlášce případně přiložit.

Kdy jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?
Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? Dosud to byl neomezený počet.
V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.

Může si  zájemce o obory vzdělání s talentovou zkouškou podat 3 přihlášky?
Ano.

Lze použít k vyplnění formuláře přihlášek zveřejněné na webové stránce MŠMT? Je podmínkou, aby byl vyplněn formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může být použit černobílý formulář?
K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

 www.edu.cz


 
tisk/poslat emailem
Články k oboru
Katalog firem Uniform - reklamní banner
 
 
 
Spolupracujeme:
logo Pressweb logo Pořadatel veletrhů: ABF, a.s. logo Cestovatelé Lucie a Michal logo Divadlo Na Fidlovačce logo Cykloknihy logo Peníze.cz - Největší web o osobních financích na českém internetu
logo Život dětem logo Divadlo U 22 logo GrilyKrby logo Bezhladovění.cz - Magazín o hubnutí a zdravém životním stylu